Search the Audio Library
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  Choose a version

Description

We offer 2 choices for language code 'yig'

Yi, Gese Gaofeng
Baiyi, Weining Xian

Countries where Nasu, Wusa is spoken